مردم عربستان در همبستگی با «شیخ نمر» تظاهرات می‌کنند