امروزه،‌ واجبات را رها کرده و مستحبات را واجب کرده‌ایم