عکس خبری/دیدار جان کری با رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن