فعالیت فرودگاه تخصصی باری کشور بعد از سه سال وقفه آغاز می‌شود