مردم یمن در انتظار فریادهای بشر دوستانه/همه می آییم