برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی باید برای آموزش و پرورش هزینه کنیم