رسانه‌های عربی به دنبال سرپوش گذاشتن بر ناکامی حکومت‌های خود هستند