به حکم انفصال از خدمت و پرداخت جریمه نقدی اعتراض کرده‌ام