تدوین لایحه تشکلهای مردم نهاد/نگاه ویژه برنامه ششم به منطقه زاگرس