امنیت عراق و ایران یکی است/ آمریکا دنبال نابودی داعش نیست تا مسأله به نفع ایران نشود