نمایندگان مجلس آماده کمک به‌دولت هستند تا اندکی از مشکلات فرهنگیان کاسته شود