ادعای وزارت کشور عربستان مبنی بر خنثی کردن طرح فرقه ...