جهادگران در اردوهای هجرت روحیه جهادی را به روستاییان منتقل کنند