اگر دشمن امیدی به گزینه نظامی داشت اقدام می‌کرد/ اقتدار تنها به‌ معنای قدرت تسلیحاتی نیست