گودرزی خواستار مشارکت آستان قدس رضوی در توسعه اماکن ورزشی در سطح کشور شد