روایت روزنامه شهروند از زندگی بیماران مزمن روانی در دو موسسه روانی کردستان