ابتکار: محیط زیست پیش بینی لازم برای بودجه مهار آتش در جنگل ها را کرده است