آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف منجر به انتخاب شغل مورد علاقة آنها می‌شود