800 هزار دانشجو در دانشگاههای علمی کاربردی کشور مشغول به تحصیل هستند