عمر متوسط جاده‌ها ۱۰ سال کمتر از کشورهای توسعه یافته/به مقاوم سازی ساخت و سازها توجه کنیم