آیت الله مقتدایی: معنویت حاکم بر حوزه عامل اقبال ...