مردم مهم‌ترین نقش را در حفاظت از منابع ملی ایفا می‌کنند