تاکید رهبری بر ضرورت ابزارهای افزایش تأثیرگذاری در نسل جوان