عملکرد آذربایجان غربی در رشته کوهنوردی در کشور، قابل قبول است