موازی کاری بدترین ضربه را به صنعت گردشگری وارد کرده است