بررسی فرصت‌های ارتقای روابط دوجانبه در ضیافت رسمی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا