معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور: شش هزار باب کتابخانه نیاز است