پرداخت 24 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با فاکتور صوری