هوای بیشتر مناطق کشور امروز بارانی همراه با وزش باد است