استاندار کردستان: تحلیل محتوایی تاریخ ملت هاباید مورد توجه قرار گیرد