ممانعت از سخنرانی دکتر عباسی با قفل زدن به درب «مسجد سید» اصفهان