خلیلی: ارشاد توجهی به فعالیت های ترویجی و تبلیغی کتاب ندارد/شاهمرادی: هر کتابی احتیاج به چرخه تبلیغ د