استقبال بازدیدکنندگان از سالن کتاب و رسانه در رواق شرقی مصلی