سبک زندگی اسلامی جامعه را در مسیر تکامل معنوی قرار می دهد