امکانات و نیازمندی های محیط زیست کشور تطبیقی باهم ندارند