۳ سناریوی محتمل توافق هسته‌ای/در صورت توافق هیچ گزینه‌ای برای اسرائیل باقی نمی‌ماند