رويترز: ايران مرسک را آزاد کرد و آمريکا بدون سر و صدا همراهي کشتي ها را پايان داد