مغایرت طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌ها با قانون