آیت الله حسینی بوشهری: پیوستگی بین احکام فقهی و ...