نذورات و موقوفات حرم نمی‌تواند جایگزین اعتبارات دولتی شود