از «پیامبرِ بشاگرد» تا رهنمودهای اخلاقی برای زوجین