بعد از شکست در دربی از سازمان به من گفتند دیگر نباید سرمربی استقلال باشی