جزئیات توسعه میادین آزادگان، یادآوران، یاران و کیش تشریح شد