اولين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري و گردشگري شهرستان مغان (گرمي) برگزار شد