«داعش» سرکردگان اروپایی، چچنی و آفریقایی در «موصل» مستقر کرد