دانشگاه ها نباید به باشگاه احزاب و گروه های سیاسی تبدیل شوند