در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران