چاره‌ای جز تجمیع برخی از ناشران در یک غرفه را نداشتیم