کردستانی ها برای محکوم کردن جنایات آل سعود فراخوانده شدند