«اللهم ارزقنا توفیق الطاعه» و زمینه سازی در امر ظهور